-

:

:

()

()

- -

R-S-H

R-S-R

堠 -

(5-6 堠 -

)

R-SO3H R-SO3Cl

-

CH3-SH C2H5-SH

CH3-S-C2H5

CH3SO2Cl

() ()

- -

- -

- , -

, - .

, - .

- , - . - .

.

, H2S

1. t0.

) 2C2H5SH 300 C2H5-S-C2H5+H2S

) 5000

C2H5SH 500 CH2=CH2+H2S

2. .

) (- )

2C3H7SH O2 C3H7-S-S-C3H7+H2O

-

) ( )

C3H7SH [] C3H7-SO3H

1.    t0 ( H2S)

C2H5-S-C3H7 400 CH2=CH2 +

+ C3H6+H2S

2. (-

).

CH3-S-CH3 [] CH3-S-CH3

-

.

1. ( ⠠ . )

+H2 p, t, 򠠠 C4H10+H2S

2.

)

+Br2 Br+HBr

-

)

+H2SO4 HSO3+H2O

)

+HNO3 NO2+H2O

-

1.

C6H5SO3H HOH, t C6H6+H2SO4

2.

.

SO3Na OH

+NaOH +Na2SO4

3. NaOH

. (- ...)

R-SO3H+NaOH -H2O R SO3Na

-

R-SO2Cl+NaOH -HCl R-SO3Na

-- ...

... -

,

.

. . ( - , C3H7SH)

(-, ) - . .

( )-

- .

, - , .

() - .

, .

- ! 1) , SO2, . 2) . .


2012 , .